De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een taak van de gemeente. Vaak laten gemeenten de JGZ taken uitvoeren door de GGD’en. De GGD’en onderzoeken kinderen op het consultatiebureau en op school. Ze geven voorlichting over gezondheid, opvoeding en ontwikkeling. Daarnaast maken GGD’en deel uit van de lokale Centra Jeugd en Gezin en ondersteunen en adviseren ze de lokale en landelijke overheid in hun beleid voor een goede zorg voor de jeugd.

 

Sinds 2013 zetten GGD'en Twitter landelijk in bij de voorlichting over jeugdgezondheid.

Klik hier voor meer informatie.

 

Reactie GGD Nederland op voortgangsbrief stelselwijziging Jeugd

Op 1 mei hebben de staatssecretarissen van VWS en VenJ de voortgangsbrief stelselwijziging Jeugd naar de Tweede Kamer gestuurd. Het doel is kinderen en opvoeders zo vroeg mogelijk ondersteuning te bieden binnen de normale opvoedsituatie. Wij vinden echter dat een aantal onderdelen uit de brief beter moet worden ingevuld. Hieronder lichten wij dit toe. Bekijk hier de reactie GGD Nederland op de brief.

 

Kijk voor alles wat de GGD'en bieden op jeugdgebied naar het totaaloverzicht producten en diensten jeugd.

 

Onze speerpunten zijn:

Investeren in preventie en gezond gedrag

Samenwerken in de publieke gezondheid voor Jeugd

Sterk in informatie verstrekking

Prominente rol bij Veilig Opgroeien

Het nieuwe werken en competentieontwikkeling in de jeugdgezondheidszorg

 

Investeren in preventie en gezond gedrag

Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in gezond gedrag loont. Dat geldt nog meer voor kinderen en jongeren: ‘jong geleerd is oud gedaan’. Gezondheidswinst is te behalen met een integrale aanpak, gericht op het beïnvloeden van gedrag en het versterken van het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

 

Samenwerken in de publieke gezondheid voor Jeugd

VNG heeft de discussienota “opvoeden versterken” uitgebracht. In de notitie wordt een sterk pleidooi gehouden voor het stevig organiseren van laagdrempelig en vroege ondersteuning. In het vroegtijdig signaleren speelt de JGZ een belangrijke rol. Vanuit de GGD komt een reactie onder de titel ‘Publieke Gezondheid voor Jeugd’. De notitie geeft richting aan de rol van de JGZ in de nieuwe constellatie waarbij Jeugdzorg de verantwoordelijkheid is van gemeenten. Om dit te kunnen wordt vanuit GGD Nederland gestimuleerd dat er kennisoverdracht plaatsvindt over de verschillende pilot en experimenten met de nieuwe rol van de JGZ. De partners hierbij zijn maatschappelijke organisaties als:  jeugdzorg,  maatschappelijk werk, thuiszorg, scholen, kinderopvang, politie en gemeentelijke en landelijke overheden. De JGZ is een belangrijke schakel.

 

Sterk in informatieverstrekking

De GGD wil de informatieleverancier zijn voor gemeenten en hun jeugdbeleid. Op basis van collectieve gezondheidsinformatie en de geanonimiseerde gegevens van de individuele screening kunnen GGD’en gemeenten deskundig adviseren. Dit kan op het niveau van een school, wijk en stad. Lokale veranderingen worden gemonitord.

 

Prominente rol bij Veilig Opgroeien

 

Doorontwikkelen van de prenatale preventieve zorg

Een betrouwbare en vanzelfsprekende adviseur zijn voor en van scholen en kinderopvang.

Hiermee een veilige en gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren creëren.

Doorontwikkelen van de digitalisering van de JGZ.

Om informatie snel en gemakkelijk te kunnen ontsluiten. Hiervoor investeren in virtueel CJG, digitaal dossier JGZ, verwijsindex en de inzet van sociale media.

Good practice overdragen over Jeugd & Veiligheid: Zorg Advies Teams, Veiligheidshuizen, Meldpunten Kindermishandeling, ontsporende jeugd/jeugdgroepen; De positie van de meldpunten (GGD) in de Veiligheidshuizen, samenwerking met en in de Veiligheidshuizen, aansluiting Justitie en zorg verbeteren; OGGZ, IQ grens van 85 naar 70, jongeren die er tussenuit vallen, verbinding met Jeugd GGZ en kwetsbare groepen, via speciaal onderwijs zichtbaar voor GGD’en, GGD advies uitbrengen; Ontwikkelingen in/van Meldpunten Zorg&Overlast, AMK’s en ASHG’s; Aanpak huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld, VGV, eergerelateerd geweld;

 

Het nieuwe werken en competentieontwikkeling JGZ

De maatschappij verandert en de rol van de GGD binnen de maatschappij ook. Dit is momenteel goed zichtbaar binnen de JGZ. De huidige moderne jeugdziekten (alcoholverslaving, drugsverslaving, eetstoornissen, vetzucht, depressies, adhd, autisme en astma) vragen niet alleen om de traditionele aandacht is voor de gezonde lichamelijke ontwikkeling van de jeugd, maar ook om aandacht de sociaal geneeskundige ontwikkeling van de jeugd.

 

Aandacht voor de sociaal medische ontwikkeling kan het beste aan jongeren gegeven worden op gemeentelijk niveau, waar de GGD’en aanwezig zijn. Dan ben je waar je jongeren het beste bereikt:  in hun sociale context, zoals op scholen en in buurthuizen, maar ook via sociale media.

 

In de aanpak van de moderne jeugdziekten moeten lokale overheid, onderwijs en zorg samen optrekken. De GGD maakt  werk van de ketensamenwerking. Deze samenwerking moet gericht zijn op het tijdig vinden van jeugdigen en jongeren in problemen, op krachtige signalering van trends, op goede doorverwijzing, op garantie van opvolging en terugkoppeling daarvan.

 

Deze ontwikkeling vergt veel van GGD’en. De werkwijze verandert en dus de benodigde expertise.  Innovatie is nodig. Het toerusten van de professionals voor de nieuwe taken pakken wij op,  samen met de beroepsverenigingen en anders partners.

 

Meer informatie?

Lees meer over deze ontwikkeling in het Rapport Jeugdgezondheidszorg: zijn we op de goede weg?

Voor de visie van GGD Nederland op de rol van de GGD'en bij publieke zorg jeugd klikt u hier.

Om tot deze visie te komen, heeft in de zomer van 2011 een internetdiscussie plaatsgevonden. De highlights van deze discussie vindt u hier.

 

 

Jeugd

Kennis en Innovatie

GGD en GHOR hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. 

Veiligheid

GGD GHOR houdt zich  van oudsher bezig met risico- en crisisbeheersing. 

Sociaal domein

Publieke gezondheid richt zich op zaken die geregeld moeten zijn voor een gezonde samenleving.  

Kruimelpad > kruimelpad

Gerelateerde columns

Onderzoeker Bert Prinsen over de jeugdgezondheidszorg

Op deze plaats een bijschrift om de foto te duiden. Op deze plaats een bijschrift om de foto te duiden. Op deze plaats een bijschrift om de foto te duiden.

Op deze plaats een bijschrift om de foto te duiden. Op deze plaats een bijschrift om de foto te duiden. Op deze plaats een bijschrift om de foto te duiden.

Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid

GGD GHOR Nederland

Zoeken

 

ENGLISH

Beleidsterreinen

Columns

in diverse Media

Directeuren publieke gezondheid schrijven regelmatig columns in diverse media over zaken die onze gezondheid aangaan.

Handige links

GGD Kennisnet

Instituut Fysieke Veiligheid

Veiligheidsberaad

GGD Reizen

Directeur Publieke Gezondheid

Alles over leefstijlinterventies

VNG

Centrum voor Jeugd en Gezin

Twitter

Home

GGD

Kennisnet

GGD bij u in de buurt

Sitemap

 

© 8-13 Grafisch ontwerpers